Knihovna
Kalendář

Ukázka výstavy z díla výtvarníka-esperantisty ve Sladovně Písek (29.11.2023–2023).Foto a článek. – Specimenoj el la ekspozicio de esperantista vidartisto, okazinta en Maltejo Písek (29.11.2023–14.1.2024). Foto kaj artikolo.

]Ukázky z vernisáže putovní výstavy o tajném chlapeckém časopise Vedem vydávaném v terezínském ghetu a o jeho šéfredaktorovi, rodilém esperantistovi Petru Ginzovi (1928–1944) 4.1.2024 v MK Písek. Foto ZDE

  • Specimenoj el inaŭguro de la migra ekspozicio pri la sekreta knaba gazeto VEDEM, eldonata en la geto de Terezín kaj pri ĝia ĉefredaktoro, denaska esperantisto Petr Ginz – 4.1.2024 en la Urba Biblioteko en Písek. Foto ĈI-TIE

Sbírka esperantských pohlednic a vinět a příp. dalších sběratelských materiálů z různých zemí od r. 1906 po současnost. Foto. – Kolekto de Esperantaj bildkartoj kaj vinjetoj kaj ev. pluaj kolektmaterialoj elo diversja landoj ekde 1906 gxis nuntempo. Foto.

Otevření nové výstavy „90 let esperanta ve Svitavách“ a „15 let muzea“ s doprovodným programem. Foto, článek. – Inaŭguro de la ekspozicio „90 jaroj de Esperanto en Svitavy“ kaj „15 jaroj de la muzeo“. Foto, artikolo.

Fotozáznam přednášky Petra Chrdleho o českém géniovi, polyglotovi a tvůrci první učebnice esperanta pro Čechy v jeho rodišti – v knihovně FVL ve Vrdech u Čáslavi (7.10.2022). Foto.

Fotodokumentace výstavy ze zahraniční korespondence členů Esperantského klubu v Havířově, která u příležitosti 65. výročí založení klubu proběhla 2.-30.12.2021 v Ga­lerii Maryčka. Autor výstavy Zdeněk Heiser. KLIKNĚTE ZDE . Ekspozicio pri eksterlanda korespondado de la membroj de la E-klubo en Havířov (Ĉeĥio) , kiu omaĝe al la 65-a datreveno de de la klubo okazis 2.-30.12.2021 en Galerio Maryčka en Havířov. Aŭtoro de la ekspozicio – Zdeněk Heiser. KLAKU ĈI-TIE .

Fotodokumentace výstavy věnované 100. výročí narození básníka a esperantisty Čestmíra Vidmana, kterou ve spolupráci s Margit Turkovou připravilo Podbrdské muzeum v Rožmitále pod Třemšínem a jež proběhla od 27.10. do 30.11.2021. KLIK­NĚTE ZDE. – Fotodokumentado de la ekspozicio, dediĉita al la centjara jubileo de la ĉeĥa poeto kaj esperantisto Čestmír Vidman, kiun kunlabore kun Margit Turková preparis muzeo en Rožmitál p. T. kaj kiu okazis inter 27.10. kaj 30.11.2021. KLAKU ĈI-TIE.

Výběr fotografií z muzejních akcí a z konferencí ČES – vzpomínka na významného spolupracovníka muzea (+15.9.2021). KLIKNĚTE ZDE – Elekto de fotaĵoj el muzeaj aranĝoj kaj ĈEA-konferencoj – rememore pri elstara kunlaboranto de la muzeo (+ 15.9.2021). KLAKU ĈI-TIE.


Výběr sběratelských materiálů z let 1905–2019 (filatelie, pohlednice, samolepky, odznaky, plakáty aj.) Doplňující virtuální výstava k vernisáži nové výstavy v muzeu na dané téma (5.9.2021). Pro zobrazení fotogalerie KLIKNĚTE ZDE

Elekto de kolektmaterialoj el 1905–2019 (filatelaĵoj, bildkartoj, glumarkoj, insignoj, afiŝoj k.a.) Akompana virtuala ekspozicio okaze de inaŭguro de la samtema ekspozicio en la muzeo (5.9.2021). Por la fotogalerio KLAKU ĈI-TIE.


Výběrovou kolekci korespondence českých esperantistů se zahraničím si můžete prohlédnout ZDE.

La elektkolekton de bildkartaj korespondaĵoj de ĉeĥaj geesperantistoj kun eksterlandanoj vi povas trarigardi ĈI-TIE.

Fotografie z akce konané 4.-6.9. si můžete prohlédnout ZDE .

Fotaĵojn el la aranĝo okazinta 4.-6.9. vi /povas spekti ĈI-TIE

fotis -lecha-, komp. -padv-

Malý výběr dohledané filatelie, pohlednic, samolepek a vinět z daného období. Klikněte zde. – Malgranda elekto de trovitaj filatelaĵoj, bildkartoj, glumarkoj kaj vinjetoj el la koncerna periodo. Klaku ĉi-tie. – komp. -padv-

Malý výběr dohledané filatelie, pohlednic, plakátů, kongr. karet a dalších materiálů z daného období. Klikněte zde – Malgranda elekto de trovitaj filatelaĵoj, bildkartoj, afiŝoj, kongreskartoj kaj aliaj materialoj el la koncerna periodo. Klaku ĉi-tie. – komp. -padv-

Výběrová dokumentace výstavy zahájené 14.9.2018. KLIKNĚTE ZDE. Elekta dokumentado de la ekspozicio startinta la 14-an de septembro 2018.. KLAKU CXI-TIE. -komp. padv-

Chronologický přehled záběrů z oslav, které proběhly 14.-16.9.2018 můžete zhlédnout ZDE. – Kronologian superrigardon de fotaĵoj el la solenaĵo okazinta 14.-16.9.2018 vi povas spekti ĈI-TIE. -padv-

Zajímavé záběry nejen z akce samotné, ale i města a jeho okolí. Připravila L. Chaloupková. Fotogalerii naleznete po kliknutí ZDE. – Interesaj fotaĵoj ne nur el la aranĝo mem, sed ankaŭ de la urbo kaj de ĝia ĉirkaŭaĵo. Pretigis L. Chaloupková. La fotogalerion vi trovas klakinte ĈI-TIE

8.7.2018 se ve Vrdech na Kutnohorsku konal ceremoniál k uctění památky polyglota a autora 1. učebnice esperanta pro Čechy F. V. Lorence. Fotografie z akce a doprovodného programu v Čáslavi a Lorencově rodné obci Zbyslavi NALEZNETE ZDE. Bližší informace jsou obsaženy V TOMTO ČLÁNKU. – 8.7.2018 en la komunumo Vrdy en Centra Bohemio okazis ceremonio omaĝe al la poligloto kaj aŭtoro de la 1-a Esperanto-lernolibro por ĉeĥoj F. V. Lorenz. Fotaĵoj el la aranĝo, inkl. akompanan programon en la urbo Čáslav kaj en Zbyslav, la naskiĝvilaĝo de Lorenz, troveblas EN TIU ĈI LIGILO. Aldonajn informojn vi povas legi EN TIU ĈI ARTIKOLO.

U příležitosti výročí úmrtí svitavského rodáka Oskara Schindlera (28.4.1974) zpřístupňujeme fotografie z výletu v rámci návštěvy Esperantského spolku v Krakově. KLIKNĚTE ZDE .  – Okaze de la forpastago de la naskiĝinto de Svitavy Oskar Schindler (28.4.1974) ni publikigas fotaĵojn el ekskurso kadre de la vizito de Esperanto-Societo en Krakovo. KLAKU ĈI-TIE.

Ani v době rekonstrukce muzea Muzejní a výstavní skupina ČES nezahálela. Zveme vás obrazem na tři výstavy uspořádané na přelomu 2017/2018 v Písku, Havířově a Hodoníně. KLIKNĚTE ZDE. – Ankaŭ dum periodo de la rekonstruo de nia muzeo la Muzea kaj ekspozicia grupo de ĈEA ne mallaboris. Ni invitas vin perfote al tri ekspozicioj, pretigitaj jarŝanĝe de 2017/2018 en Písek, Havířov kaj Hodonín. KLAKU ĈI-TIE.

Fotogalerii si můžete prohlédnout ZDE. – La fotogalerion vi povas trarigardi ĈI-TIE.

O tomto podtématu naší současné výstavy se dozvíte více ZDE. – Pri tiu ĉi subtemo de nia nuna ekspozicio vi ekscios pli ĈI-TIE.

9. a 10.6.2017 se konala vernisáž nové celoroční výstavy s bohatým doprovodným programem. Na fotogalerii KLIKNĚTE ZDE – 9. kaj 10.6.2017 okazis inaŭguro de la nova tutjara ekspozicio kun riĉa akompana programo. Al la fotogalerio KLAKU ĈI-TIE. Kun klarigaj subtekstoj.

Nabízíme vám průřez průběhem akce, která proběhla 13.-16.10.2016 v Pel­hřimově. KLIKNĚTE ZDE. Ni ofertas al vi superrigardon pri trapaso de la aranĝo, okazinta 13.-16.10.2016 en Pelhřimov. KLAKU ĈI-TIE

Prezentace čtyř zajímavých výstav – v jedné z nich se účastnilo svými sbírkami také naše muzeum. Na album KLIKNĚTE ZDE. – Prezento de kvar interesaj ekspozicioj – en unu el ili partoprenis per siaj kolektoj ankaŭ nia muzeo. Al la albumo Klaku ĈI-TIE.

Mezinárodní akce ve Svitavách pro účastníky Světového esp. kongresu v Nitře proběhl 19.-23.7.2016 a uvítal účastníky nejen z Evropy, ale i Brazílie, USA, Japonska, Jižní Koreje a Austrálie. Album nabízí průřez pestrým programem akce. KLIKNĚTE ZDE.

  • Oficiala Antaŭkongresa Ekskurso „Svitavy kun Esperanto-Muzeo kaj proksimaj Unesko-vidindaĵoj“ okazis 19.-23.2016. La fotogalerio prezentas la buntan programon de la aranĝo, kiu bonvenigis partoprenantojn ne nur el Eŭropo, sed ankaŭ el Brazilo, Usono, Japanio, Suda Koreio kaj Aŭstralio. – KLAKU ĈI-TIE.

Naše muzeum se snaží mj. mezi svými potenciálními návštěvníky propagovat krásy kraje, ve kterém se nachází. Architektonické památky vybraných měst na barevných litografiích z let 1894–1905 si můžete prohlédnout pokliknutí ZDE

Nia muzeo celas diskonigi ankaŭ allogaĵojn de Orienta Bohemio, kie ĝi situas. Arkitekturajn belaĵojn sur koloraj litografioj el la j. 1894–1905, kiujn vi plej ofte povas persone admiri ankaŭ nun dum via vizito en Ĉeĥio, mi povas trarigardi- ĈI-TIE.

Fotoresumé z průběhu sjezdu, který proběhl 6.-8.11.2015 v Ústí nad Orlicí (s finanční podporou města) můžete nalézt ZDE. Fotoresumon el la kongreso, kiu okazis 6.-8.11.2015 en Ústí nad Orlicí (kun financa subteno de la urbo) vi povas trovi ĈI-TIE.

aneb „Alternativní formy cestování a poznávání cizích zemí a kultur“. Ochutnávka z nové celoroční expozice, zahájené 26.9.2015. Na fotogalerii KLIKNĚTE ZDE. aŭ „Alternativaj formoj de vojaĝado kaj ekkonado de fremdaj landoj kaj kulturoj“. Gustumo de la nova tutjara ekspozicio, inaŭgurita 26.9.2015. Al fotogalerio KLAKU ĈI-TIE.

Na fotogalerii z pestrého celodenního programu, který proběhl 26.9.2015, KLIKNĚTE ZDE. – Al fotogalerio el la tuttaga bunta programo, kiu okazis 26.9.2015, KLAKU ĈI_TIE.

Více než 50 obálek s esp. známkami, razítky či přítisky z 27 zemí. Na fotogalerii KLIKNĚTE ZDE. – Pli ol 50 kovertoj kun Esperantaj poŝtmarkoj, stampoj kaj/aŭ alpresaĵoj el 27 landoj. Por vidi la fotogalerion KLAKU ĈI-TIE. ........

Klasické korespondenční lístky s přítisky z let 1909 až 2014 ze 17 zemí. Na fotogalerii KLIKNĚTE ZDE

Korespondkartoj kun alpresaĵoj el j. 1909–2014 el 17 landoj. Por vidi la fotogalerikon KLAKU ĈI-TIE

Nabízíme vám v historickém přehledu více než 60 poštovních známek z 26 zemí světa. Sbírka bude postupně doplňována. Na fotogalerii KLIKNĚTE ZDE. Ni ofertas al vi en historia trarigardo pli ol 60 poŝtmarkojn el 26 landoj de la mondo. La kolekto estos kompletigata. Por vidi la fotogalerion KLAKU ĈI-TIE.

U příležitosti současné sběratelské výstavy vám představujeme virtuální kolekci stovky samolepek s esperantskou tematikou z let 1909–1989 z více než 30 zemí všech kontinentů. Na fotogalerii KLIKNĚTE ZDE. Okaze de la nuntempa kolektant-ekspozicio ni prezentas al vi virtualan kolekton de cento da glumarkoj kun Esperanto-temo el pli ol 30 landoj de ĉiuj kontinentoj. Al la fotogalerio KLAKU ĈI-TIE.

Album zahrnuje ukázky z výstav a rozmanitých muzejních akcí určených pro dětské náštěvníky – Dětských dnů,tvůrčích ateliérů, herních odpolední apod. Fotogalerii naleznete po kliknutí NA TENTO ODKAZ. La albumo enhavas fotaĵojn el ekspozicioj kaj diversspecaj aranĝoj de nia muzeo destinitaj por infanoj – Infanaj tagoj, kreaj atelieroj, ludposttagmezoj ktp. La fotogalerion vi povas trarigardi klakinte al TIU ĈI LIGILO.

Ilustrační virtuální sbírka k současné tematické výstavě „Sběratelství a esperanto“. Fotogalerii si můžete prohlédnout po kliknutí NA TENTO ODKAZ.

Virtuala kolekto ilustranta nuntempan teman ekspozicion „Esperanto kaj kolektado“. La fotogalerion vi povas vidi klakinte al TIU ĈI LIGILO.

Vernisáž výstavy proběhla 27.9.2014. Expozice bude k vidění minimálně do poloviny května 2015. Fotogalerii si můžete prohlédnout po kliknutí NA TENTO ODKAZ. – La inaŭguro okazis la 27-an de septembro 2914. La ekspozicio viziteblos minimume ĝis duono de majo 2015. La fotogalerion vi povas vidi klakinte AL TIU ĈI LIGILO.

Filatelistická výstava se salónem ESPERANTO se konala v Městském muzeu a galerii ve Svitavách 25.-28.9.2014. Web výstavy: http://www.svitavy2014.estranky.cz/. Více info viz Článek o výstavě. Další fotogalerii kromě této ai můžete prohlédnout po kliknutí NA TENTO ODKAZ ekspozicio kun salono ESPERANTO okazis en Urba Muzeo kaj Galerio Svitavy inter la 25-a kaj la 28-a de septembro 2014. Retejo de la ekspozicio: http:www.svitavy2014.estranky.cz/esp/.

Pluan fotogalerion krom tiu ĉi vi povas vidi klakinte AL TIU ĈI LIGILO

Západočeské setkání se konalo 15.3.2014 u pří­ležitosti konání putovní výstavy o esperantu v krajské vědecké knihovně. Bylo spojeno mj. s esperantským průvodcováním v Pivovarském muzeu, kde je nyní text k dispozici i pro další návštěvníky. Okcidentbohemia renkontiĝo okazis la 15-an de marto 2014 okaze de organizado de migra ekspozicio pri Esperanto en regiona scienca biblioteko. Ĝi estis ligita i.a. kun esperantlingva ĉiĉeronado en Bierfareja muzeo, kie nun la teksto disponeblas por pkuaj vizitantoj.

Představujeme vám fotoprůřez programem hlavní akce Českého esperantského svazu i některá zajímavá místa hostitelského města. Ni prezentas al vi fototrarigardon de la preogramo de la ĉefa aranĝo de Ĉeĥa E-Asocio jak de kelkajn vidindaĵojn de la gastiganta urbo, troviĝanta ĉ. 50km oriente de Prago.

Protože naše muzeum prostřednictvím esperanta rovněž propaguje Svitavy a okolí v zahraničí, dovolujeme si vám nyní představit kolekci historických pohlednic do r. 1918 z tohoto regionu, která může být doufejme zajímavá i pro tuzemské sběratele či zájemce o místopis a turistiku. Ĉar nia muzeo pere de Esperanto ankaŭ diskonigas Svitavy kaj ĝian ĉirkaŭaĵon enmonde, ni prezentas al vi nun espereble por vi interesan kolekton de historiaj bildkartoj ĝis 1918 el la regiono.

Esperantská adaptace slavného Čapkova sci-fi dramatu R.U.R. byla s úspěchem prezentována 23. července 2013 před tisicovkou diváků z 57 zemí v koncertní síni HARPA na na 98. Světovém esperantském kongresu v Reykjavíku. Se svitavskými studenty, kteří hru nastudovali pod vedením Radky Obloukové, hráli členové ČES Jan Řepa (v roli Karla Čapka) a Petr Chrdle (v roli jeho přítele). Esperanta adapto de la fama sciencfikcia dramo R.U.R. de Karel Čapek estis kun sukceso prezentita la 23-an de julio 2013 al milo da spektantoj el 57 landoj en la koncertejo HARPA dum la 98-a UKo en Rejkjaviko. Kun studentoj el Svitavy, kiuj surscenigis la dramon sub gvido de Radka Oblouková, kunludis ĈEA-membroj Jan Řepa (rolanta kiel Karel Čapek) kaj Petr Chrdle (en rolo de lia amiko).

Výstava představila tvorbu umělců-esperantistů amatérů i profesionálů z celé ČR i dalších z 15 zemí 4 kontinentů. La ekspozicio prezentis verkojn kaj krean agadon de artistoj-esperantistoj kaj amatoraj kaj precipe profesiaj el tuta Ĉeĥio kaj pluaj 15 landoj de 4 kontinentoj. Fotokumentaci naleznete kliknutím na TENTO ODKAZ. La fotodokumentadon vi trovos klakinte al TIU ĈI LIGILO.

Přinášíme vám stručný průřez programem Muzejní noci, která se konala 2.6.2013 v našem muzeu, v Ottendorferově sále a v Městském muzeu a galerii ve Svitavách. Ni alportas al vi koncizan trarigardon de la programo de la Muzea nokto, okazinta le 2-an de junio 2013 en nia muzeo, en la Salono de Ottendorfer kaj en Urba Muzeo kaj Galerio en Svitavy.

Kompletní fotodokumentace celoroční tematické výstavy, která se v našem muzeu konala od 2.6.2012 do 25.5.2013. Fo­tografie ve větším rozlišení (s možností čtení popisků) lze nalézt na stránkách muzea na serveru Ipernity, po kliknutí vpravo na „Pliaj opcioj“ a „Vidi ĉiujn grandojn“.Kompleta fotodokumentado de la tutjara tema ekspozicio, okazinta en nia muzeo inter 2.6.2012 kaj 25.5.2013. Fo­tografaĵojn en pli granda distingo vi povas vidi en la muzea paĝo en Ipernity, klakinte dekstre al „Pliaj opcioj“ kaj tie al „Vidi ĉiujn grandojn“.

Členové ČES se 27.4.2013 zúčas­tnili poblíž Lipnice n.Sáz. a Dolního Města slavnostního odhalení mimořádné sochy Hlava XXII s nápisy v 10 jazycích, včetně esperanta. Akce byla spojena s návštěvou Památníku J.Haška v Lipnici (a instalací esp. překladu Švejka) a se zasazením esperantského stromu na památku J.Haška. Zájemci navštívili i hrad a Památník národního odposlechu v lipnických lomech. La 27-an de aprilo 2013 membroj de ĈEA partoprenis inter Lipnice n.Sáz. kaj Dolní Město en regiono Vysočina senvualigon de unika skupltaĵo „Kapo XXII“ kun surskriboj en 10 lingvoj, inkluzive Esperanton. La aranĝo estis kunigita ankaŭ kun vizito de Memormuzeo de J.Hašek (kaj instalo de esperanta traduko de Ŝvejk en la ekspozicio) kaj kun plantado de Esperanta arbo memore al J.Hašek. Interesiĝantoj vizitis ankaŭ la burgon kaj de „Memorejon de la nacia kaŝaŭskultado“ en proksimaj eksŝtonminejoj.

V esperantu se můžete v ČR zdokonalit a nové přátele si najít mj. na tradičních jarních a podzimních týdenních seminářích v penzionu ESPERO ve Skokovech. K tomu bohatý program výletní, regenerační i zábavný. Info zde. Fotogalerie představuje výletní cíle v okolí, vybavení penzionu i záběry z minulých seminářů. En Esperanto vi povas perfektiĝi kaj novajn geamikojn trovi i.a. dum tradiciaj printempaj kaj aŭtunaj semajnaj seminarioj en la pensiono ESPERO en Skokovy en pitoreska Bohemia Paradizo norde de Prago. Krome riĉa programo ekskursa, korprilaksa kaj amuza. Informoj pri la aranĝo ĉi-tie. La fotogalerio prezentas ekskursocelojn en la ĉirkaŭaĵo, ekipon de la pensiono kaj fotaĵojn el la okazintaj seminarioj.

Malá ukázková kolekce. Popis jednotlivých exponátů je připravován. / Malgranda specimena kolekto. Priskribo de unuopaj ekzempleroj preparatas.

K narozeninám iniciátora esperanta dr. L.L.Zamenhofa (15.12.) vám představujeme malou fotokolekci z jeho života a některá místa, památky, budovy či objekty ve světě nesoucí jeho jméno. Základní životopisné údaje naleznete v češitně např. na http://cs.wikipedia.org/wiki/Zamenhof. Omaĝe al naskiĝtago (15.12.) de la iniciatinto de Esperanto d-ro L.L.Zamenhof ni prezentas etan fotogalerion pri lia vivo kaj pri kelkaj lokoj, objektoj, monumentoj portantaj lian nomon. Ampleksan retligilaron pri d-ro Zamenhof vi povas trovi en http:www.esperanto.cz/…enhof.html//

Město, které hostilo Konferenci tří zemí 27.-30.9.2012, vám představíme v této kolekci fotografiemi Svatováclavských slavností a výletů účastníků po městě a okolí. Zvláštní fotoalbum a článek budou věnovány programu akce jako takové.La urbon, kiu gastigis Trilandan konferencon inter la 27-a kaj 30-a de septembro 2012, ni prezentas al vi per kolekto de fotaĵoj el la Urba sanktvenceslaa solenaĵo kaj el ekskursoj de la partoprenantoj tra la urbo kaj la ĉirkaŭaĵo. Aparta fotoalbumo kaj artikolo estos dediĉitaj aparte al la Esperanta programo de la aranĝo.

Foto z mezinárodní akce konané 13.-16.9.2012 ve Štířím Dole na Vysočině. Fotaĵo el internacia aranĝo okazinta 13.-16.9.2012 en la ripozcentro Štíří Důl en Regiono Vysočina (Ĉeĥio). web/ retejohttp://www.volny.cz/aeh-ikeh/

Mezinárodní kulturní konference organizace OSIEK s hlavním tématem „Sci-fi a roboti“ se konala 14.-20.7.2012 ve Svitavách. Fotogalerie je doplňována./ Internacia kultura OSIEK-Konferenco kun la ĉeftemo „Sciencfikcio kaj robotoj“ okazis inter la 14-a kaj la 20-a de julio 2012 en Sviravy. La fotogalerio estas kompletigata.

Nastudování adaptace Čapkova dramatu R.U.R. v esperantu členy DOcela MAlého divadla Svitavy a členy ČES – proběhlo 19.7.2012 v divadle Trám ve Svitavách v rámci mezinárodní konference OSIEK. Tutmonda premiero de la adapto de la sci-fi dramo de Karel Čapek R.U.R. estis prezentita en la teatro Trám Svitavy, la 19-an de julio 2012 kadre de la Internacia OSIEK-Konferenco. Aktoris membroj de la Teatro DOMA Svitavy kaj membroj de ĈEA.

Představujeme region, město a prostory, v nichž se tato mezinárodní akce bude v Břeclavi 27.-30.9.2012. ko­nat.Článek je připravován. Ni prezentas regionon, urbon kaj spacojn en kiuj tiu ĉi internacia aranĝo okazos (Břeclav 27.-30.9.2012). Artikolo preparatas.

2. června se konala vernisáž nové celoroční výstavy, tentokráte na téma „125 let esperanta“, a pestrý doprovodný program v našem muzeu i Městském muzeu a galerii. Článek o průběhu akce pro vás připravujeme. La 2-an de junio okazis inaŭguro de nia nova tutjara ekspozicio, ĉi-foje kun la temo „125 jaroj de Esperanto“, kaj bunta aldona programo en nia muzeo kaj en la Urba muzeo kaj galerio. Artikolon pri la aranĝo ni preparas por vi.

Foto z akce konané ve Svitavách 14.4.2012 u pří­ležitosti 95. výročí úmrtí iniciátora dr. L.L.Zamenhofa. Bližší informace naleznete v rubrice Články. Fotaĵoj el aranĝo organizita en Svitavy 14.4.2012 omaĝe al 95-jara datreveno de forpaso de d-ro Zamenhof. Artikolo estas preparata.

U příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy, který se slaví 2. dubna, vám přinášíme malou virtuální expozici knih pro děti a mládež, jak přeložených do esperanta z různých jazyků, tak i původně v esperantu vytvořených. Nechybí zde Hobit, Pipi Dlouhá Punčocha, Medvídek Pú, Malý princ či Asteriks. Okaze de la Internacia tago de la porinfana literaturo, solenata la 2-an de aprilo, ni alportas al vi etan virtualan ekspozicion de libroj por infanoj kaj junularo, kaj tradukitaj al esperanto el diversaj lingvoj, kaj origine verkitajn en Esperanto. Ne mankas ĉi-tie Hobito, Pipi Ŝtrumpolonga, Winnie la Pu, Eta princo aŭ Asterikso.

Pokud se rozhodnete se k nám osobně vypravit (což nás bude jistě těšit), nemusí to být jen kvůli esperantu! Těm z vás, kdo Svitavy neznáte, přinášíme ukázkovou fotogalerii některých zajímavých míst a akcí, které zde v rámci svého výletu můžete navštívit. Informace o památkách Svitav v esperantu se vyskytují na městském webu a ve Wikipedii.

Se vi decidos viziti nian muzeon, tiam certe venu ne nur pro Esperanto! La urbo mem ankaŭ vidindas kaj por tiuj, kiuj ankoraŭ ne konas ĝin, ni alportas etan fotogalerion de interesaj memorindaĵoj kaj aranĝoj. Informoj en Esperanto troviĝas en urba retejo kaj en Vikipedio.

U příležitosti března – měsíce knihy přinášíme zejména neesperantské veřejnosti malou virtuální expozici, která představuje výběr z bohaté nabídky esperantské překladů celosvětové beletrie a dokládá tak nejen kulturní bohatství, ale i jazykovou vyspělost a plnoprávnost tohoto jazyka. Fotografie budeme doplňovat, článek na toto téma pro vás připravujeme. Okaze de marto – monato de la libro – ni alportas etan virtualan ekspozicion kun elekto de famaj beletraj verkoj tradukitaj al Esperanto.En la ĉeĥlingva versio por neesperantista publiko tio estas maniero por montri kulturan riĉecon kaj lingvan egalvalorecon de Esperanto. Pliajn librokolektojn kaj artikolon ni preparas.

4. prosince, na 2. adventní neděli, k nám opět zavítalo mnoho zájemců na již tradiční dílnu, spojenou s výrobou vánočních marcipánových figurek. Akci pořádanou Klubem přátel esperanta ve Svitavách opět bravurně vedli profesionálové v oboru manželé Vyšinkovi z Vracova (viz www.vyssi-sweet.cz).

Jam la 4-an fojon geedzoj Vyšinka el Vracov instruis – precipe infanojn – kiel produkti belajn kristnaskajn figuretojn el marcipano. La intereso de la publiko estis denove granda!

26.-30.10.2011 se ve Svitavách konalo mezinárodní setkání přispěvatelů do esperantské verze internetové encyklopedie Wikipedie, která slavila své desáté narozeniny. Slavnostní program 28.10. se konal v Ottendorferově domě – v kulturní sále i v našem muzeu.  – 26.-30.10.2011 en Svitavy okazis Vikimanio – renkontiĝo de kontribuantoj al Esperanta Vikipedio, solenanta dek jarojn de sia ekzisto. Solena programo 28.10. okazis en la Domo de Ottendorfer – en la kultura salonego kaj en nia muzeo.

Přínášíme zde fotodokumentaci alespoň z několika setkání s zahraničními esperantisty, kteří navštívili Svitavy a naše muzeum v létě 2011 – např. s Bernardem Reiffsteckem z francouzského Štrasburku, s paní Ruth van Puienbroeck ze Švýcarska či se skupinou italských filatelistů z Terstu. Fotaĵoj el vizito de almenaŭ kelkaj esperantaj gastoj el Francio, Svislando kaj Italio.

V rámci Muzejní noci 4. června 2011 byla slavnostně otevřena nová celoroční výstava pod názvem „DUCHOVNÍ TRADICE SVĚTA A ESPERANTO“.

Kadre de la Muzea nokto la 4-an de junio 2011 estis inaŭgurita nova tutjara ekspozicio sub la titolo „SPIRITAJ TRADICIOJ DE LA MONDO KAJ ESPERANTO“.

Muzeum Esperanta láká zahraniční hosty.
Podrobnou reportáž o některých, kteří nás navštívili roce 2010, si můžete přečíst zde
Esperanto-muzeo allogas ankaŭ eksterlandajn gastojn.
Detalan raporton pri kelkaj, kiuj vizitis nin en la jaro 2010, vi povas legi ĉi tie

Výtvarný ateliér pro děti proběhl v rámci Muzejní noci 12. června 2010 k zahájení nové výstavy „Kreslený humor Pavla Raka“ a setkal se s velkým zájmem místní veřejnosti. Akce byla zahájena slavnostním křtem a autogramiádou české verze učebnice „Esperanto přímou metodou“ od Stana Marčeka, bývalého manažera slavné slovenské skupiny TEAM, vydané v produkci nakladatelství KAVA-PECH.

Výstava zahájená 12.června 2010 nesla název „Kreslený humor Pavla Raka“ a představovala stručný průřez bohatým celoživotním dílem známého českého kreslíře, karikaturisty a rovněž (což je veřejnosti méně známo) dlouholetého aktivního esperantisty Pavla Raka. Kreslené vtipy v češtině byly opatřeny i překlady do esperanta. Rovněž byly aktualizovány panely všeobecné výstavy o esperantu a exponáty v knižních vitrínách.

La ekspozicio inaŭgurita la 12-an de junio 2010 havis titolon „Desegnita humuro de Pavel Rak“ kaj ĝi prezentis koncizan superrrigardon de la riĉa tutviva verkaro de la konata ĉeĥa desegnisto, karikaturisto kaj (kio estas por publiko malpli konata) longjara aktiva esperantisto Pavel Rak. Ĉeĥlingvaj humuraĵoj estis akompanataj per Esperantaj tradukoj. Samtempe estis aktualigitaj paneloj de la ĝenerala ekspozicio pri Esperanto kaj ekspoziciaĵoj en librovitrinoj.

Muzeum Esperanta si zahrálo i v hraném dokumentu České televize „Vzduchoplavec Kráčmera nad Svitavskem“.
Esperanto-muzeo eĉ aktoris en la dokumento de Ĉeĥa televido „Aeronaŭto Kraĉmera super Svitava-regiono“.

Rovněž druhý ročník Marcipánových vánoc v roce 2009 přilákal do muzea děti i s rodiči ze širokého okolí!
Ankaŭ la dua Marcipankristnasko en la jaro 2009 altiris al la muzeo atenton de infanoj kaj de iliaj gepatroj el proksimeco kaj malproksimeco!

V říjnu 2009 se v prostorách muzea uskutečnila výroční konference Českého esperantského svazu. Tradiční setkání nejen českých esperantistů bylo věnovano hodnocení, plánování, ale také vzdělávání, kultuře a zábavě.
Oktobre 2009 okazis en la muzeo jarkonferenco de Ĉeĥa Esperanto Asocio. Tradicia renkontiĝo de ne nur ĉeĥaj esperantistoj estis dediĉita al labortaksado, planado, sed ankaŭ al instruado, kulturo kaj amuzo.

Třetí výstava byla věnována stoletému výročí organizovaného esperantského hnutí mezi železničáři při té příležitosti vyhlásil Český esperantský svaz mezinárodní soutěž dětských výtvarných a literárních děl na téma ŽELEZNICE.
La tria ekspozicio estis dediĉita al 100jariĝo de organizita Esperanto-movado inter la fervojistoj kaj tiukaze Ĉeĥa Esperanta Asocio aranĝis internacian konkurson de infanaj belartaj kaj literaturaj verkoj pri la temo FERVOJO.

EKOTUR – tradiční mezinárodní esperantské setkání pro zájemce o ekologii a turistiku seznámilo účastníky s krásami Svitavska. EKOTUR – tradicia internacia renkontiĝo de esperantistoj por interesuloj pri ekologio kaj ekoturismo konatigis partoprenantojn kun belaĵoj de Svitavy kaj ĉirkaŭa mikroregiono.

Muzeum se v roce 2009 zapojilo do akce Muzejní noc, kdy řada muzeí a dalších kulturních institucí je volně přístupná a nabízí rozmanitý program.
La muzeo en la jaro 2009 partoprenis aranĝon Muzea nokto, dum kiu multnombro de muzeoj kaj pluaj kulturaj institucioj estas libere viziteblaj kaj proponas diversajn programojn.

V létě 2009 byla v muzeu výstava „40 let Českého esperantského svazu“ a „Esperanto a mládež“ mimo jiné věnovaná blížícímu se světovému sjezdu esperantské mládeže (IJK) v Liberci.
Somere 2009 estis aranĝita en la muzeo ekspozicio „40 jaroj de Ĉeĥa Esperanto-Asocio“ kaj „Esperanto kaj junularo“ dediĉita ankaŭ al proksimiĝanta Internacia Junulara Kongreso en Liberec en norda Ĉeĥio.

Marcipánové vánoce 2008 přilákaly do muzea děti i s rodiči ze širokého okolí!
Marcipankristnasko 2008 allogis en muzeon infanojn kaj iliajn gepatrojn el proksimeco kaj malproksimeco!

První výstava v muzeu se konala od 21. září 2008 do února 2009 a představila průřez historií, od prvních navrhovatelů mezinárodního neutrálního jazyka (Komenský, Leibnitz, Descartes), přes první projekty mezinárodní řeči (volapük, solresol) až ke vzniku esperanta a jeho vývoje po dnešek.
La unua ekspozicio daŭris de la 21-a de septembro 2008 ĝis februaro 2009 kaj prezentis profilon de historio, de unuaj proponantoj de internacia neŭtrala lingvo (Komenský, Liebnitz, Descartes), trans unuaj projektoj de internacia lingvo (volapük, solresol), ĝis ekesto de Esperanto kaj ĝia evoluo ĝis hodiaŭ, nome en nia teritorio.

Konečně jsme se dočkali a Muzeum esperanta ve Svitavách bylo v pátek 20. září 2008 slavnostně otevřeno!!
Finfine ni ĝisatendis kaj la nova Esperanto-Muzeo en Svitavy estis inaŭgurita vendrede la 20-an de septembro 2008!!

Než se muzeum otevřelo, museli členové ČES a především místní esperantisté odpracovat spoustu hodin.
Antaŭ ol la muzeo estis malfermita, membroj de ĈEA kaj precipe lokaj esperantistoj devis labori multajn horojn!